gtag('config', 'UA-68439994-19');

Ingyenes szállítás 15.000,-Ft feletti rendeléseknél !

Adatvédelmi nyilatkozat

 

ADATVÉDELMI ALAPELVEINK

A Triffla webáruház, a triffla.huhonlap üzemeltetője, az Impexon Hungary
Kft. (1117, Budapest Bercsényi u 21/A), a továbbiakban szolgáltató,
adatkezelő, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi
közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével
kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos
jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Triffla webáruház üzemeltetője az Impexon Hungary Kft. elkötelezett
felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten
fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben
tartását. A az Impexon Hungary Kft., mint ezen honlap üzemeltetője és
adatkezelője a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden
olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok
biztonságát garantálja. Az üzemeltető ezen dokumentumban, az alábbiakban
ismerteti adatkezelési elveit, az oldal által kezelt adatokkal kapcsolatos
tevékenységeket, szabályokat. A honlap üzemeltetésével kapcsolatos
adatkezelési alapelvek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos
hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény);

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről (Eker. tv.);

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető
feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

DEFINICIÓK, MEGHATÁROZÁSOK

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy –
közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az
érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai,
mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző
ismeret -, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott
kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel
félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok –
teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak
kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt
adatok törlését kéri

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az
adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a
felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az
általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett
bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése,
felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,
felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése,
valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-,
hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas
fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép)
rögzítése

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tétele

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a
helyreállításuk többé nem lehetséges

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak
megkülönböztetése céljából

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének
végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai
megsemmisítése

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai
feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott
módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a
technikai feladatot az adatokon végzik

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel
kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján
történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az
érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam

 

ADATKEZELÉSI ALAPELVEK AZ OLDAL ÜZEMELTETÉSE SORÁN

Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban
meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló
célból elrendeli (kötelező adatkezelés).

Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának
beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat
kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából
szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének
érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes
adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. Ha a személyes
adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a
felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése
céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő
jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint
az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és
kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden
szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és
kezelésének tisztességesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel
kezelhető.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az
adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet –
egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai
kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés
céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult
személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes
adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik
meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett
adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét,
naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés
céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adat harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy
adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz
az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek az előzőekben
előírt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok
kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok
megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy
kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra
kerülne sor.

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS JELLEMZŐI

A triffla.hu webáruház tevékenységének adatkezelései önkéntes
hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy
körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé,
melyről külön értesítjük a látogatókat, a felhasználókat.

A triffla.hu webáruház látogatóinak adatai

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a honlap
tárhelyszolgáltatója a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a
visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe,
a meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a
felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 365 nap.

A Google Analytics webanalitikai szoftvere és külső szervere segíti a
honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és
auditálását. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a
www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.

A külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó
számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak
vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, az azt
kezelő szolgáltatóknak lehetőségük van összekapcsolni a felhasználó
aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmuk
tekintetében.


A triffla.hu webáruházban történő kapcsolatfelvétel, információ kérés,
információ közlés

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolat tartás, információ
közlés, információ kérés.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, az üzenet tárgya,
szövege, dátum és időpont, továbbá az érintett által megadott egyéb
személyes adatok.

Az adatok törlésének határideje: az adatközléstől számított 2 év.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet
kezdeményezni:

 • postai úton az Impexon Hungary Kft. 1117, Budapest Bercsényi u 21/A
  címen,
 • e-mail útján az info@impexonhungary.com címen.


A triffla.hu webáruház regisztrált felhasználóinak személyes adatai

Az adatkezelés célja: a webáruház bizonyos regisztrációhoz kötött
funkcióinak használata és a vásárlási folyamatában a szerződés
létrehozhatóságának biztosítása, a vásárlás jogi feltételeinek
megteremtése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, dátum, IP cím,
szállítási címadatok, számlázási címadatok, továbbá az érintett által
megadott egyéb személyes adatok.

Az adatok törlésének határideje meg nem erősített regisztráció esetén: 30
nap.

Az adatok törlésének határideje megerősített regisztráció esetén a
megerősítéstől vagy az utolsó bejelentkezéstől számított egy év, lezárt
vásárlást követően az utolsó vásárlástól számított 6 év.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet
kezdeményezni:

 • postai úton az Impexon Hungary Kft. 1117, Budapest Bercsényi u 21/A
  címen,
 • e-mail útján az info@impexonhungary.com címen.

A www.triffla.hu webáruház megrendelőinek személyes adatai

Az adatkezelés célja: a megrendelés, a szerződés teljesítése és a létrejött
szerződés feltételeinek bizonyítása, a számviteli törvény előírásai alapján
a megrendelés adatainak rögzítése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, dátum, IP cím,
szállítási címadatok, számlázási címadatok, továbbá az érintett által
megadott egyéb személyes adatok.

Az adatok törlésének határideje: az adatközléstől számított 6 év.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet
kezdeményezni:

 • postai úton az Impexon Hungary Kft. 1117, Budapest Bercsényi u 21/A
  címen,
 • e-mail útján az info@impexonhungary.com címen.


A www.triffla.hu, a Triffla webáruház hírlevele címzettjeinek személyes
adatai

Az adatkezelés célja: e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők, feliratkozók
részére, az aktuális információkról, akciókról való tájékoztatás céljából.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása és a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.
évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, IP cím.

A Triffla webáruház hírlevél szolgáltatója a Sales Autopilot hírlevél küldő
rendszer (https://www.salesautopilot.hu/), amely rendszer tárolja a
hírlevél címzettjének címadatait és menedzseli a hírlevelezés folyamatát.

Az adatok törlésének határideje: a hozzájárulás visszavonása, illetve a meg
nem erősített feliratkozások esetében 30 nap.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet
kezdeményezni:

 • postai úton az Impexon Hungary Kft. 1117, Budapest Bercsényi u 21/A
  címen
 • e-mail útján az info@impexonhungary.com címen.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA, AZ ADATKEZELÉS

Az Impexon Hungary Kft. számítástechnikai eszközei, adattárolási megoldásai
a székhelyén (1117 Budapest, Bercsényi u. 21/A) valamint a weboldalt
kiszolgáló webtárhely az Unas Online Kft. (9400 Sopron,
Kőszegi út 14.), cégjegyzékszám: 08 09 015594, adószám: 14114113208) által
üzemeltetett szerveren találhatóak meg. Szerver üzemletető az Unas Online
Kft. (9400 Sopron, Kőszegi út 14., adószám: 14114113208).

AZ ADATKEZELŐ ADATAI, KAPCSOLATI ADATAI

Név: Impexon Hungary Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Bercsényi u. 21/A
Online elérhetőség: info@impexonhungary.com
Telefonos elérhetőség: (+36) 1 782 3231

AZ ADATFELDOLGOZÓ KAPCSOLATI ADATAI

Név: Impexon Hungary Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Bercsényi u. 21/A
Online elérhetőség: info@impexonhungary.com
Telefonos elérhetőség: (+36) 1 782 3231

JOGORVOSLAT LEHETŐSÉGEI

Jogorvoslati lehetőségért, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz tud fordulni az érdekelt adattulajdonos.

A hivatal elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Weboldal: http://www.naih.hu

 

 

0